Raport bieżący 42/2021 – Rejestracja akcji serii D w KDPW

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o ukazaniu się komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji z dniem 22 września 2021 roku w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLCLNPH00015 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.

Tym samym spełniony został warunek wprowadzenia ww. akcji z dniem 22 września 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.