Raport bieżący 4/2019 – Zarekomendowanie przez NCBiR wniosków o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Raport bieżący nr 4/2019

Data sporządzenia: 2019-01-31, 20:24

Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR wniosków o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. powziął informację, iż dwa wnioski Spółki o dofinansowanie projektów przedstawione do Konkursu 3/1.2/2018/POIR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: InnoNeuroPharm) zostały zarekomendowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) do dofinansowania. Projekty te będą stanowiły istotna pozycję w pipeline Spółki w obszarze chorób zapalnych.

PROJEKT 1: „Rozwój  opartej o technikę Phage Display innowacyjnej platformy produkcji konstruktów bispecyficznych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego bispecyficznego kandydata na lek w terapii chorób o podłożu zapalnym - BAAP”.

Całkowity koszt projektu został określony na 39,8 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 24,7 mln zł;

Celem projektu jest opracowanie biwalentnych biotechnologicznych terapeutyków, znajdujących zastosowanie w terapii chorób o podłożu zapalnym, takich jak łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Leśniowskiego-Crohna, ich rozwój przedkliniczny oraz ewaluacja kliniczna w ramach badań I i II fazy. Tego typu molekuły stanowią obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych trendów w rozwoju terapii chorób zapalnych, ponieważ pozwalają na jednoczesne hamowanie/modulowanie dwóch celów molekularnych. Synergistyczne działanie obu elementów terapeutycznych może zwiększyć znacząco efektywność terapii i bezpieczeństwo pacjentów, jednocześnie minimalizując mechanizmy wykształcenia się na nią oporności.

PROJEKT 2: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinazy PI3 delta jako kandydata w terapii chorób o podłożu zapalnym - KICHAI”.

Całkowity koszt projektu został określony na 39,8 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 24,5 mln zł.

Jego celem jest opracowanie i rozwój przedkliniczny oraz ewaluacja kliniczna, w ramach badań I i II fazy, innowacyjnego inhibitora kinazy PI3K delta w terapii chorób o podłożu immunologicznym, w szczególności tocznia, dla którego uzyskano wysoką efektywność w modelach przedklinicznych.

Obecnie Spółka jest na etapie rozwoju przedklinicznego inhibitora kinazy PI3K delta, jednakże - we wskazaniu: astma oraz POChP, w podaniu inhalacyjnym (zob. "Raport roczny CELON PHARMA S.A. za rok 2017", s. 56 oraz raport bieżący nr 1/2019).  Opracowywane przez Spółkę molekuły mają różne struktury chemiczne oraz zakładają inne drogi podania kandydata na lek. Pokrywają również odmienne wskazania terapeutycznie, nie stanowiąc dla siebie konkurencji.

Leczenie chorób o podłożu zapalnym, ze względu na zróżnicowanie przyczyn ich występowania, stanowi jeden z kluczowych wyzwań współczesnej medycyny. Obecnie dostępne terapie pozwalają na kontrolowanie przebiegu tych chorób tylko u części pacjentów. Dlatego, w ocenie Spółki,  zapotrzebowanie na innowacyjne leki, ograniczające ryzyko wystąpienia efektów ubocznych terapii będzie rosło.  Wartość światowego rynku terapii w chorobach zapalnych w 2015 r. wynosiła 41 mld USD . Analizy wskazują na ciągły wzrost  wartości tego segmentu terapeutycznego z dynamiką sięgającą 3,5-5% rocznie, co może doprowadzić do osiągnięcia w 2022 r wartości rynku na poziomie 53 mld USD. („Autoimmune Diseases Treatment Market - Growth, Share, Opportunities, Pipeline Analysis, Competitive Analysis, and Forecast, 2016 – 2022”).

Ostateczna kwota dofinansowania ww. projektów może ulec zmianie. O zawarciu umów o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.