Raport bieżący 4/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 16 lutego 2021 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2021-01-20, godz. 17:30

Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 16 lutego 2021 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 lutego 2021 roku, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie, 05-092 Łomianki.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.”, zastępującej dotychczas obowiązującą „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.” przyjętą uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Celon Pharma 16_02_2021

Polityka Wynagrodzeń - projekt na NWZ Celon Pharma 16_02_2021

Projekty uchwał NWZ Celon Pharma 16_02_2021