Raport bieżący 44/2021 – Przyjęcie Regulaminów i rozpoczęcie realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki

Data sporządzenia: 2021-10-15, godz: 15:55

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Przyjęcie Regulaminów i rozpoczęcie realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. "Spółka" informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki w dniu 15 października 2021 r. uchwał dotyczących przyjęcia Regulaminów Programów Motywacyjnych odpowiednio dla
Członków Zarządu oraz dla Kadry Kierowniczej oraz o rozpoczęciu realizacji wymienionych Programów Motywacyjnych.

Regulaminy zostały przyjęte na podstawie upoważnienia udzielonego Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. uchwałą nr 6 z dnia 16 lutego 2021 r.

Programy Motywacyjne obejmują lata obrotowe 2021 - 2030 i realizowane będą poprzez emisję i przydział osobom uprawnionym nie więcej niż 2.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 2.000.000 akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Łączna ilość Warrantów Subskrypcyjnych serii A zaoferowanych w danym roku obrotowym w ramach Programów Motywacyjnych będzie nie większa niż 200.000, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o zwiększeniu tej ilości, ale w żadnym przypadku do nie więcej niż 400.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

Wymienione Regulaminy stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Celon_Pharma_Regulamin_Programu_Motywacyjnego_dla_Czlonkow_Zarzadu_2021

Celon_Pharma_Regulamin_Programu_Motywacyjnego_dla_Kadry_Kierowniczej_2021