Raport bieżący 44/2020 – Wyniki badania klinicznego dotyczące wpływu metforminy na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 – CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych

Data: 04.12.2020, godz. 12:22
Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczącego pozytywnego zakończenia pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 - CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych, oraz raportu bieżącego nr 43/2020 z dnia 2 grudnia 2020 dotyczącego wyników badania klinicznego w zakresie wpływu pokarmu na farmakokinetykę agonisty receptora GPR40 - CLP207280 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych, Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynęły dodatkowe wyniki określające wpływ metforminy na farmakokinetykę leku CLP207280, które wykazały brak istotnych interakcji oraz wpływu metforminy na farmakokinetykę w zakresie stężenia maksymalnego (Cmax) oraz całkowitej ekspozycji mierzonej (EuC).

Metformina jest standardem leczenia cukrzycy typu II. Spółka planuje stosowanie CLP207280 w dużej części u pacjentów, w kombinacji z metforminą. Dlatego też uzyskane wyniki w sposób korzystny wpływają na dalsze plany rozwoju klinicznego leku.

Badanie jest prowadzone w ramach projektu GATE, na który Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 24,7 mln.

O dalszych postępach klinicznych dotyczących CLP207280 Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.