Raport bieżący 6/2019 – Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Data sporządzenia: 2019-03-21, 16:05

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Zawarcie umów z NCBR o dofinansowanie dwóch projektów Spółki

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania dwóch wniosków Celon Pharma S.A. („Spółka”) o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: InnoNeuroPharm), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 marca 2019 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR dwóch umów o dofinansowanie ww. projektów.

PROJEKT 1: "Rozwój opartej o technikę Phage Display innowacyjnej platformy produkcji konstruktów bispecyficznych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego bispecyficznego kandydata na lek w terapii chorób o podłożu zapalnym - BAAP".

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39,8 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 24,7 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

PROJEKT 2: "Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinazy PI3 delta jako kandydata w terapii chorób o podłożu zapalnym - KICHAI".

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39,8 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 24,5 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat projektów zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 4/2019. Projekty te będą stanowiły istotną pozycję w pipeline Spółki w obszarze chorób zapalnych.