Raport bieżący 7/2020 Podpisanie porozumienie ramowego z Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ dotyczącego rozpoczęcia wspólnego program rozwoju terapii przeciw COVID-19

Data: 23.03.2020 r., godz. 8:42
Podstawa prawna: art 17. MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020, w sprawie inicjacji strategicznego programu terapeutycznego na COVID-19, Zarząd Celon Pharma, informuje, że w dniu 23 marca 2023 r.,  Spółka Celon Pharma S.A oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz, podpisały porozumienie ramowe  dotyczące rozpoczęcia wspólnego programu badawczego obejmującego prowadzenie prac nad:

- określeniem potencjału terapeutycznego znanych leków i substancji czynnych (oraz ich kombinacji) w innych niż zarejestrowane wskazaniach, mając na celu zbadanie wpływu tych substancji na wirus SARS CoV-2;

- opracowaniem innowacyjnych molekuł specyficznie targujących w elementy wirus SARS CoV-2, co docelowo w dłuższej perspektywie czasowej pozwoliłoby na opracowanie innowacyjnego leku posiadającego potencjał terapeutyczny w obszarze chorób wywoływanych przez wirusy

- przeprowadzeniem rozwoju przedklinicznego i klinicznego wybranych kandydatów na terapie oraz zabezpieczenie ich dostępności na potrzeby pacjentów w naszym kraju.

Jednocześnie na mocy porozumienia oba podmioty postanowiły podjąć wspólne działania mające na celu uzyskanie strategicznego wsparcia finansowego na realizację ww. prac badawczych.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to unikalna w skali kraju, licząca się międzynarodowo sieć instytutów badawczych przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do prowadzenia działalności badawczej i wdrożeniowej.

Szczegóły współpracy, a w szczególności zakres, przedmiot oraz termin jej rozpoczęcia między Stronami zostaną określone w odrębnej umowie.