Raport bieżący 8/2022 – Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego

Raport bieżący nr 8/2022
Data sporządzenia: 2022-04-15, godz. 12:43
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. przydzielił osobom uprawnionym, które złożyły stosowne zapisy, łącznie 5.000 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji serii C Spółki po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za akcję.

Warranty są emitowane są na podstawie Uchwały nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie emisji, w celu realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Ich przydział został dokonany na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki oraz na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Kadry Kierowniczej na lata 2021-2030 Celon Pharma S.A. (zob. raport bieżący nr 44/2021), w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Spółki realizacji przez osoby uprawnione części celów określonych zgodnie postanowieniami tego regulaminu.

Obecna decyzja Zarządu Spółki jest drugą w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii A za rok 2021 w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla Kadry Kierowniczej. O pierwszym przydziale warrantów subskrypcyjnych serii A za rok 2021 Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2021 z dnia 2 listopada 2021 r.