Raport bieżący 9/2023 – Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2022 i wypłaty dywidendy 

Data sporządzenia: 2023-05-17

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. 

Temat: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2022 i wypłaty dywidendy 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu: 

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki co do pokrycia straty za rok 2022 i wypłaty dywidendy. Uchwała Zarządu została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

W treści uchwały wskazano, iż w związku z wystąpieniem straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 39 277 tys. zł. Zarząd rekomenduje, by wymieniona strata została pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów.

Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę przez Spółkę dywidendy w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję, tj. łącznie na wszystkie akcje Spółki 4 593 150,00 zł, przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki zaproponował dzień 30 czerwca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy - 6 lipca 2023 r.

Ostateczną decyzję o pokryciu straty za rok obrotowy 2022 oraz o wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.