Raport bieżący 9/2024 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023.-31.12.2023

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 24 maja 2024 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 21 czerwca 2024 r. („ZWZ”) oraz projekty uchwał, w związku z otrzymaniem raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej obejmującej ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023.-31.12.2023 („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”), Zarząd Celon Pharma S.A. przekazuje w załączeniu wymienione Sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach ma być przedmiotem punktu 14 planowanego porządku obrad ZWZ.