Raport bieżący 9/2020 – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019

Data sporządzenia: 2020-04-21, godz.17:18
Temat: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2019 w kwocie 11.934.958,55 zł w ten sposób, że zysk ten:

a) w kwocie 8.334.958,55 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 3.600.000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,08 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy zarekomendowano 2 czerwca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy - 19 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.