Raport bieżący nr 11/ 2016 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i Statutu Spółki

Data sporządzenia:  2016-11-15, 16:51

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i Statutu Spółki

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. powziął wiadomość, o rejestracji w dniu 8 listopada 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.500.000 zł w wyniku emisji 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości  nominalnej 0,10 zł każda.

Po zarejestrowaniu zmiany, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.500.000 i dzieli się na 45.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 15.000.000 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
  • 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  • 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 60.000.000.

W związku z rejestracją zmiany wysokości kapitału zakładowego Sąd dokonał rejestracji zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i dzieli się na:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych serii A1 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy

na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000.”

Nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych serii A1 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000,

c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do numeru B 15.000.000.”