Raport bieżący nr 12/2016 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 12/2016

Data sporządzenia: 2016-11-23;  12:24

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu od Pana Macieja Wieczorka zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) zawiadamiam w imieniu swoim oraz spółki Glatton Sp. z .o.o., w której posiadam 100% udziałów, o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce Celon Pharma S.A. („Spółka”) wynikającej z rejestracji w dniu 8 listopada 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki posiadałem pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o. 30.000.000 akcji Celon Pharma S.A., stanowiących 100% jej kapitału zakładowego Spółki i byłem pośrednio uprawniony do 45.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów, w tym: 15.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 30.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 66,67% ogólnej liczby głosów oraz 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 33,33% ogólnej liczby głosów.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki posiadam pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o. 30.000.000 akcji Celon Pharma S.A., stanowiących 66,67% jej kapitału zakładowego Spółki i jestem pośrednio uprawniony do 45.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 75% ogólnej liczby głosów, w tym: 15.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 30.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 50% ogólnej liczby głosów oraz 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 25% ogólnej liczby głosów.

Nie posiadałem i nie posiadam bezpośrednio akcji Spółki. Nie istnieją inne niż Glatton Sp. z o.o. podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki.

Nie występują osoby trzecie, z którymi byłyby zawarte przeze mnie bądź Glatton Sp. z o.o. umowy przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Nie posiadam ani Glatton Sp. z o.o. nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Celon Pharma S.A. ani instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Celon Pharma S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych powyżej.”