Raport bieżący nr 13 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 23 maja 2018 roku wraz z projektami uchwał

Data sporządzenia: 2018-04-26, 15:59.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka"), działając na podstawie na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 maja 2018 roku, na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie, 05-092 Łomianki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie ma być przedmiotem pkt 6 i 7  porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną przekazane w terminie późniejszym po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Ogłoszenie WZA

Projekty Uchwał