Raport bieżący nr 13/2016 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-11-29, 8:46

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił wprowadzić z dniem 1 grudnia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

a) 15.000.000 akcji serii A2, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLCLNPH00015”,

b) 15.000.000 akcji serii B, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 1 grudnia 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLCLNPH00015”;

Ww. akcje Spółki notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CLNPHARMA” i oznaczeniem „CLN”.

Ponadto, Zarząd GPW podjął w dniu 28 listopada 2016 roku uchwałę, zgodnie z którą wyznaczył na 30 listopada 2016 r. dzień ostatniego notowania 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem „PLCLNPH00031”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż akcje serii A2 zostały zarejestrowane w KDPW w dniu 16 listopada 2016 roku na podstawie uchwały Zarządu KDPW z dnia 13 września 2016 roku, a w odniesieniu do akcji serii B Zarząd KDPW uchwałą z dnia 21 listopada 2016 r. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLCLNPH00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez GPW o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla praw do akcji oznaczonych kodem PLCLNPH00031, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW ww. decyzji GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.