Raport bieżący nr 14/2022 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.

Data sporządzenia: 2022-06-15

Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 26 maja 2022 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu sprawozdania sporządzane przez Radę Nadzorczą, przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za rok obrotowy 2021 uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktów 7 i 11 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2021.-31.12.2021, którego zaopiniowanie ma być przedmiotem punktu 14 planowanego porządku obrad, wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę tego sprawozdania.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Raport biegłego
Sprawozdanie RN 2021