Raport bieżący nr 16 / 2022 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Raport bieżący nr 16 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-22

Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A.

Temat  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021. Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż:

a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 11.606.054,98 zł zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych,

b) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,29 zł na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 14.798.700,00 zł, przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami Art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.

Dywidendą objętych jest 51.030.000 akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 1 lipca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2022 r.