Raport bieżący nr 16/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Data sporządzenia: 2016-12-16, 15:25

Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A.

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Wybranym podmiotem jest spółka PricewaterhouseCoopers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000044655 i na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 144 („PWC”).

Wybór PWC został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Emitenta do podpisania stosownych umów z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.

Spółka korzystała wcześniej z usług PWC w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz w zakresie badania sprawozdania finansowego na potrzeby prospektowe.