Raport bieżący nr 17/2016 Podpisanie umowy w zakresie licencji i dystrybucji leku na terenie Francji

Data sporządzenia: 2016-12-22, 8:12

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat: Podpisanie umowy w zakresie licencji i dystrybucji leku na terenie Francji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. Emitent wraz ze spółką Polfarmex S.A. jako współwłaściciele  dossier technicznego  kombinacji substancji flutikazonu i salmeterolu umieszczonych w inhalatorze proszkowym („Produkt”, „Licencjodawcy”) podpisali umowę w zakresie licencji na dossier rejestracyjne i prawa dystrybucyjne Produktu z jedną z wiodących globalnych firm farmaceutycznych („Licencjobiorca”). Umowa daje Licencjobiorcy wyłączne prawa do sprzedaży Produktu na terenie Francji.

Umowa została zawarta na okres 5 lat od dnia pierwszej komercyjnej sprzedaży produktu na terenie Francji. Po upływie powyższego terminu umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na maksymalnie trzy kolejne dwuletnie okresy, chyba że, Licencjobiorca zawiadomi Licencjodawców o nieprzedłużeniu umowy na co najmniej 6 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Zgodnie z zapisami umowy Licencjodawcy otrzymają od Licencjobiorcy wynagrodzenie, z którego na Emitenta przypadnie 1,5 mln euro.

Podpisanie umowy jest efektem działań Emitenta w zakresie poszukiwania silnych partnerów marketingowych i dystrybucyjnych.