Raport bieżący nr 2 / 2023 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Data sporządzenia: 2023-02-06

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Generali PTE”) zawiadomienia z dnia 3 lutego 2023 r.  o przekroczeniu przez fundusze zarządzane przez Generali PTE progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A. w wyniku przejęcia przez Generali PTE w dniu 1 lutego 2023 r. zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym i NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym.

Po przejęciu zarządzania fundusze zarządzane przez Generali PTE posiadały łącznie 4 083 585 akcji Spółki, co stanowiło 8,00% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do wykonywania 4 083 585 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. do 6,18% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.