Raport bieżący nr 22 / 2022 – Decyzja KDPW o dokonaniu asymilacji 5.000 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym

Raport bieżący nr 22 / 2022

Data sporządzenia: 2022-07-18

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Decyzja KDPW o dokonaniu asymilacji 5.000 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 lipca 2022 r. decyzji o dokonaniu w dniu 22 lipca 2022 r. asymilacji 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, zarejestrowanych pod kodem ISIN PLCLNPH00080, z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, zarejestrowanymi pod kodem PLCLNPH00015.

Tym samym spełniony został warunek wprowadzenia ww. 5.000 akcji serii C Spółki z dniem 22 lipca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, określony w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.