Raport bieżący nr 22/2017 – Zawarcie umowy o współpracy z Plexus Ventures LLC

Data sporządzenia: 2017-08-07, 12:16
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat:Zawarcie umowy o współpracy z Plexus Ventures LLC
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2017 oraz nr 17/2017 w sprawie zawarcia z firmą Plexus Ventures LLC („Plexus Ventures”) listu intencyjnego w zakresie doradztwa strategicznego w celu opracowania strategii rozwoju i komercjalizacji wybranych innowacyjnych leków Spółki poprzez partnerstwo z firmami farmaceutycznymi,  Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2017r zawarł z Plexus umowę o współpracy („Umowa”).
Zgodnie z zapisami Umowy, Plexus Ventures opracuje strategię rozwoju dla kandydatów na następujące leki:

  • CPL-304110 (selektywny inhibitor FGFR),
  • S-ketamina w podaniu inhalacyjnym,
  • CPL-500036 (inhibitor PDE10A),
  • CPL-302253 (selektywny inhibitor PI3Kdelta),
  • CPL-409116 (inhibitor JAK 1,3 o kardioprotekcyjnym potencjale),
  • CPL-207280 (agonista GPR40).

oraz zorganizuje spotkania z potencjalnymi partnerami. W przypadku osiągnięcia znaczącego postępu klinicznego i zgody stron co do strategii rozwoju leku/ów, Plexus Ventures podejmie działania w celu pozyskania partnerów do rozwoju lub licencjobiorców, bądź w celu sprzedaży praw do dystrybucji leków innowacyjnych Spółki. Wybór konkretnej strategii dla produktu związany będzie ze specyfiką rynkową i inwestycyjną rozwoju danego leku.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, przy czym ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 3-miesięczne okresy, tak długo jak rozmowy z potencjalnymi partnerami/licencjobiorcami będą w ocenie Spółki wskazywać na postęp w prowadzonych przez Plexus Ventures działaniach. Umowa przyznaje wyłączność Plexus Ventures w zakresie ww. działań.

Z tytułu realizacji Umowy Plexus Ventures otrzyma wynagrodzenie za doradztwo i działania w celu pozyskania partnerów/licencjobiorców na rynkowym poziomie, a w przypadku zawarcia przez Spółkę w wyniku działań Plexus Ventures umowy z partnerem/ licencjobiorcą dodatkowo wynagrodzenie prowizyjne na poziomie kilku procent wartości skumulowanych opłat licencyjnych. Warunki finansowe wedle oceny Zarządu są w pełni zbieżne ze stawkami rynkowymi za zakres świadczonych usług i nie stanowią znaczącej pozycji w kosztach działalności Spółki.