Raport bieżący nr: 2/2016 Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii B spółki Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia:  2016-10-12, 12:56
Temat: Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii B spółki Celon Pharma S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon PharmaS.A.(„Spółka”) podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii B Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Rozpoczęcie subskrypcji: 13 września2016 r.
Zakończenie subskrypcji: 23 września 2016 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:
27 września 2016 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Przedmiotem subskrypcji było 15.000.000 akcji serii B

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Stopa redukcji zapisów w ramach Transzy Detalicznej wyniosła: 82,17%
Redukcja zapisów w Transzy Instytucjonalnejnie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Inwestorzy złożyli zapisy na 24.214.549 akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Inwestorom przydzielono 15.000.000 akcji.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje serii B były obejmowane po cenie 16,33 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją wposzczególnych transzach:
W ramach Transzy Detalicznej zapisy zostały złożone przez 2.455 inwestorów.
W ramach Transzy Instytucjonalnej zapisy zostały złożone przez 191 inwestorów.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach Transzy Detalicznej akcje serii B przydzielono 2.455 inwestorom.
W ramach Transzy Instytucjonalnej akcje serii B przydzielono 191 inwestorom.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Subskrypcja akcji serii B nie była objęta subemisją.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 244.950.000,00 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Koszty poniesione przez Spółkę w związku z emisją wyniosły 8 379 507,00zł, w tym:

(i)             koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty  7 961 167,50zł,

(ii)            koszty wynagrodzenia subemitentów  - nie dotyczy,

(iii)           sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 418 339,50 zł,

(iv)          promocja oferty0zł dotyczy

Metoda rozliczenia w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
Koszty emisji akcji serii Bpomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Średni koszt przeprowadzenia Oferty poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wynosi 0,56 zł.