Raport bieżący nr 23 / 2022 – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 23/2022

Data sporządzenia: 2022-09-14

Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A.

Temat Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu 14 września 2022 r. rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r. Zmiana polegała na dodaniu do ówcześnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następującego przedmiotu działalności: „Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)”.

Po zarejestrowaniu zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki ma treść następującą:

㤠6.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),

2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),

3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19),

4) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),

5) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),

6) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),

7) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),

8) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),

10) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),

11) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73),

12) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w

16

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74),

13) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75),

14) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

15) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20),

16) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2.),

17) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22),

18) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20),

19) Reklama (PKD 73.1),

20) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2.),

21) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),

22) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),

23) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59),

24) Pozostała działalność usługowa. Gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09),

25) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),

26) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

27) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

28) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

29) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)”

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 lipca 2022 r.

W dniu 14 września 2022 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano ponadto wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z przyznaniem 30.000 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 11 marca 2022 r. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z przyznaniem 5.000 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., nie został jeszcze dokonany.