Raport bieżący nr 25/2022 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1

Raport bieżący nr 25 / 2022

Data sporządzenia: 2022-11-21, godz.: 15:54

Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A.

Temat  Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie nowego celu terapeutycznego dla analogu białka FGF1

Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „Analog FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób metabolicznych” („Projekt”), przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych (ABM/2022/5), został zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowity koszt projektu został określony na ok. 49 mln zł, a wysokość dofinansowania (przyznana kwota środków publicznych) wynosi ok. 27 mln zł. Termin realizacji Projektu: 31 października 2028 r.

Celem Projektu jest rozwój i wprowadzenie na rynek nowego produktu opartego na terapii białkowej celowanej w choroby tzw. syndromu metabolicznego: niealkoholowe stłuszczenie wątroby (z ang. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD), otyłość, hipertrójglicerydemia, hipercholesterolemia oraz hiperglikemia.

Wskazane obszary terapeutyczne są istotnymi celami nowoczesnych terapii, ponieważ częstotliwość występowania syndromu metabolicznego waha się od 20 do 25% w populacji dorosłych i od 0 do 19,2% u dzieci; ale może sięgać prawie 80% u chorych na cukrzycę typu 2. Zespół warunków, które występują razem, zwiększają w sposób dramatyczny ryzyko chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy typu 2.

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań podstawowych, przemysłowych oraz rozwojowych do 2. fazy badania klinicznego włącznie.

Warunkiem przekazania środków finansowych jest podpisanie umowy o dofinansowanie, co powinno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia Spółce informacji o wynikach konkursu. O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki przypomina, iż o zawarciu o zawarciu z Salk Institute for Biological Studies umowy w sprawie zakupu licencji  umożliwiającej Spółce kontynuację prac klinicznych nad analogiem białka FGF1 w leczeniu cukrzycy typu II, a także rozszerzenie prac rozwojowych na inne metaboliczne wskazania kliniczne, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.