Raport bieżący nr 27/2022 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych produktów leczniczych

Data sporządzenia: 2022-12-01, godz. 20:35

Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 1 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych („Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu „CardioCAPS - Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczych stosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych” („Umowa” i „Projekt” odpowiednio). Informacja w sprawie zakwalifikowania Projektu do dofinansowania została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 24/2022 w dniu 8 listopada 2022 r.

Całkowity koszt kwalifikowalny Projektu wynosi 19,6 mln zł. Na warunkach określonych w Umowie, Agencja przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych i badań podstawowych (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE -L 187/1 z dn. 26 czerwca 2014 r. ze zm.) w kwocie nie przekraczającej 12,1 mln, co stanowi 61,7% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach.

Realizacja projektu jest przewidziana do końca czerwca 2025.

Celem Projektu jest opracowanie nowych produktów generycznych w obszarze chorób sercowo-naczyniowych, w szczególności wykonanie klinicznych badań równoważności biologicznej i wdrożenie w produkcji własnej kompleksowego portfela trzech leków przeciwzakrzepowych nowej generacji, zawierających trzy różne substancje czynne, każdą w szerokim zakresie dawek. Projekt docelowo umożliwi poszerzenie portoflio leków Spółki w obszarze chorób sercowo-naczyniowych. Umowa stanowi w szczególności, iż całość praw majątkowych autorskich, prawa pokrewne i prawa zależne do utworów użytych w ramach Projektu, a także prawa do wyników prac rozwojowych będących rezultatem Projektu muszą przysługiwać Beneficjentowi.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, w przypadku komercjalizacji poprzez wdrożenie przez Beneficjenta produkcji seryjnej we własnej działalności gospodarczej, Beneficjent zobowiązuje się do wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu minimum dwóch serii produktu leczniczego, w terminie 3 lat od zakończenia realizacji Projektu. W przypadku całkowitego braku komercjalizacji w terminie 3 lat od zakończenia Projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości dofinasowania wraz z odsetkami. Spółka nie identyfikuje barier w komercjalizacji produktów rozwijanych w ramach projektów na podstawie aktualnej wiedzy i przeprowadzonej analizy czystości patentowej. Wdrożenie portfela produktów - będącego wynikiem realizacji projektu - pozwoli na znaczące zwiększenie przychodu Celon Pharma w segmencie generycznym już w 2024 roku.