Raport bieżący nr 3/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-01-12, 15:29

Skrócona nazwa emitenta

CELON PHARMA S.A.

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

- jednostkowy raport roczny za 2016 rok: 20 kwietnia 2017 r.

- jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku: 15 maja 2017 r.

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2017 roku: 20 września 2017 r.

- jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku: 15 listopada 2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 r.