Raport bieżący nr 4/2016 Dopuszczenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B oraz akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-12, 8:56
Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A.
Temat Dopuszczenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B oraz akcji serii A2 i B Celon Pharma S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust 1 pkt. 2 - Ustawa o ofercie - informacje bieżące

Treść:

Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 1050/2016 z dnia 12 października 2016 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:
1) 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2) 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
3) 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A2 i B następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż uchwałą nr 649/16 dnia 3 października 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanowił zarejestrować w dniu 5 października 2016 r. w depozycie papierów wartościowych 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oraz oznaczyć je kodem PLCLNPH00031, a w dniu 13 września 2016 roku Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 611/16, w której postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki oraz oznaczyć je kodem PLCLNPH00015, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.