Raport bieżący nr 7/2022 – Asymilacja 30.000 akcji serii C Spółki oraz wprowadzenie ich do obrotu giełdowego

Data sporządzenia: 2022-04-05

Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w której stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Celon Pharma S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCLNPH00080. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 11 kwietnia 2022 r. wymienione akcje do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 kwietnia 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLCLNPH00015.

Natomiast Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 kwietnia 2022 r. wydał oświadczenie, iż  postanowił dokonać z dniem 11 kwietnia 2022 r. asymilacji 30.000 akcji zwykłych na okaziciela Celon Pharma S.A. oznaczonych kodem PLCLNPH00080 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLCLNPH00015. W związku z powyższym w dniu 11 kwietnia 2022 r. zostanie spełniony warunek określony w ww. uchwale Zarządu Giełdy.