Raport bieżący nr 9/ 2017 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Data sporządzenia: 2017-04-27, 16:08

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2016 w kwocie 37 807 740,02 zł, w ten sposób że zysk ten:

a) w kwocie 30 157 419,72 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 7 650 000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,17 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy zarekomendowano 1 czerwca 2017, a jako termin wypłaty dywidendy – 14 czerwca 2017 r.

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.