Staże w Celon Pharma

Bierzemy udział w szkoleniu stażystów w ramach programu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Otwarcie i realizacja specjalności biotechnologia medyczna na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1.2 Wzmocnienie i rozwój potencjału uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Bierzemy również udział w programie Tekla+, mającym na celu wzrost wykorzystania potencjału naukowego, infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych województwa mazowieckiego. Projekt organizowany jest w partnerstwie z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP).