Badanie kliniczne leku opartego na Esketaminie zgodnie z harmonogramem i założeniami w zakresie bezpieczeństwa uczestników

Celon Pharma S.A. zakończyła kolejną część badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie. Ośrodek prowadzący badanie potwierdził przebieg tej części badania zgodnie z założeniami zdefiniowanymi w protokole klinicznym.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Uczestnicy otrzymali różne dawki leku, w sekwencjach inhalacyjnych, ustalonych na podstawie analizy wyników bezpieczeństwa i parametrów farmakokinetycznych uzyskanych w pierwszej części badania I fazy.  W kolejnej części będziemy oceniali bezpieczeństwo wielokrotnego podania uczestnikom ustalonych dawek leku, w określonych sekwencjach inhalacyjnych, w odniesieniu do placebo. Przebieg badania odzwierciedla w pełni przyjęte przez nas założenia w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, zdefiniowane w protokole klinicznym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem maju 2018 r. powinniśmy zakończyć całość badania I fazy.

Raport bieżący