Bogusław Galewski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na wydziale ekonomiki produkcji – specjalność budownictwo i inwestycje, a także podyplomowych studiów na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.W okresie od 1984 do 1986 roku pracował jako Asystent w katedrze ekonomii politycznej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1986 – 1992 pracował w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Materiałów Elektronicznych w Warszawie; początkowo na stanowisku szefa działu planowania, a następnie od 1989 do 1992 roku na stanowisku Dyrektora finansowego oraz Głównego księgowego. W latach od 1992 do 1997 roku pracował w spółce doradztwa finansowego i biznesowego EVIP International Sp. o.o. jako Partner/Dyrektor Działu Corporate Finance. Od początku 1995 roku do połowy 1997 roku był jednocześnie Dyrektorem Zarządzającym w EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. Od lipca 1997 roku do połowy 2002 roku był Członkiem Zarządu i Dyrektorem w spółce doradztwa finansowego BIG Finance Sp. z o.o. (spółce z grupy kapitałowej Banku Millennium S.A.). Równolegle od maja 1998 roku do września 2004 roku pracował w Millennium Dom Maklerski S.A.(wcześniej Dom Maklerski BIG BG Sp. z o.o.) jako Dyrektor pionu transakcji rynku kapitałowego. Od początku 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Mercurius Financial Advisors sp. z o.o. Natomiast od października 2005 r. do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu mSecurities Sp. z o.o. Ponadto wykonuje działalność gospodarczą w branży deweloperskiej. W pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i giełdowym, corporate finance, restrukturyzacjami spółek oraz transakcjami fuzji i przejęć.

Pełnił funkcję członka  rad nadzorczych m.in. Black Red White S.A. (2008 – 2017), Famur S.A. (2015 – 2017). Obecnie, od 2015 roku Członkiem Rady Nadzorczej spółki deweloperskiej Semeko S.A. z siedzibą w Gdyni oraz od połowy 2017 roku - Rockbridge TFI S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogusław Galewski spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki, nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogusław Galewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.