CELONKO 2.0

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych

Projekt nr 2022/ABM/06/00003

Rozwój kliniczny innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu opartego na terapii małocząsteczkowej celowanej w nowotwory FGFR zależne. Projekt przyczyni się do rozwoju wiedzy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu z obszaru onkologii, rozwoju biomarkerów i analiz multiomicznych.

Całkowity koszt Projektu wynosi 39 800 311,58 zł

dofinansowanie Projektu 19 272 574,22 zł