PIKCel

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinaz lipidowych jako kandydata w terapii sterydoopornych
i ciężkich postaci chorób płuc o podłożu zapalnym

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1341/15

Celem projektu jest potwierdzenie terapeutycznego działania inhibitora kinazy PI3Kδ, CPL302253, w II fazie badań klinicznych u pacjentów cierpiących na choroby płuc takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), u których terapia kortykosteroidami jest nieskuteczna. Rola kinazy PI3Kδ w regulacji działania układu immunologicznego jest dobrze udokumentowana w literaturze naukowej (Ito K et al. J Pharmacol Exp Ther. 2007;321(1):1–8.) W przypadku astmy czy POChP kinaza ta wskazywana jest jako cel terapeutyczny. Inhibicja

PI3Kδ jest również uważana za kluczową dla przełamania oporności na glikokortykoidosterydy, stosowane w terapii wymienionych chorób (Marwick J. et al. Am J Respir Crit Care Med. 2009;179:542–8). Związek CPL302253 jest inhibitorem o wysokiej aktywności i selektywności (in vitro IC50 PI3Kδ: ok.1nM; dla pozostałych izoform PI3K >1300nM). Efektywne stężenie związku (>IC90 PI3Kδ) utrzymuje się w miejscu docelowym przez minimum 12h po jednokrotnym podaniu dawki 1mg/kg (Turowski P. et al. European Respiratory Journal Sep 2015, 46 (suppl 59)). W pilotażowym badaniu na mysim modelu astmy indukowanej owoalbuminą związek wykazał pożądaną efektywność, zmniejszenie stanu zapalnego i nacieku komórek układu immunologicznego w tkance płuca. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z wynikami efektywności lub bezpieczeństwa, rozwijany jest drugi związek (ang. back-up compound), CPL302215, o zbliżonej aktywności na kinazę PI3Kδ (IC50=5nM). W celu zminimalizowania efektów ubocznych wynikających z ogólnoustrojowego działania badanych związków jako sposób podania wybrano drogę inhalacyjną, stanowiąca wygodną dla pacjenta alternatywę drogi doustnej.

Projekt zakłada działania w czterech etapach obejmujących kolejno badania przedkliniczne potwierdzające efektywność leku, badania toksykologiczne i formulację, oraz badania I i II fazy klinicznej.

Łączna wartość projektu: 23 508 985,88 PLN

Kwota dofinansowania: 15 373 271,42 PLN