Raport bieżący 10/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022”.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę tego sprawozdania.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A
Raport atestacyjny