Raport bieżący 13/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2021.-31.12.2021.”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w puntach 7 i 11 planowanego porządku obrad, a także sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w punkcie 14 planowanego porządku obrad, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ogłoszenie

Projekty uchwał