Raport bieżący 14/2023 – Dopuszczenie i wprowadzenie 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego

Data sporządzenia: 2023-06-14

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w dniu 13 czerwca 2023 r. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.

W treści uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCLNPH00080".

Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 19 czerwca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 czerwca 2023 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLCLNPH00015".