Raport bieżący 15/2023 – Oświadczenie KDPW o dokonaniu asymilacji 21.500 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym

Data sporządzenia: 2022-06-15

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Oświadczenie KDPW o dokonaniu asymilacji 21.500 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o przedstawieniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 czerwca 2023 r. oświadczenia, iż postanawia on dokonać w dniu 19 czerwca 2023 r. asymilacji 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, zarejestrowanych pod kodem ISIN PLCLNPH00080, z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, zarejestrowanymi pod kodem PLCLNPH00015.

Tym samym spełniony zostaje warunek wprowadzenia ww. 21.500 akcji serii C Spółki z dniem 19 czerwca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, określony w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.