Raport bieżący 16/2021 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Data sporządzenia: 2021-03-26   

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 marca 2021 roku od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), (dalej „Ustawa”), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej „Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B, zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Celon Pharma S.A. (dalej „Spółka”) poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

1. Zmniejszenie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji zawartej w dniu 22 marca 2021r.

2. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 3.007.549 (słownie: trzy miliony siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji, co stanowiło 6,68% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3.007.549 (słownie: trzy miliony siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Po rozliczeniu transakcji Fundusz posiadał 2.982.549 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcje, co stanowi 6,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2.982.549 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,97% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusz uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.

7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 2.982.549 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć), co stanowi 4,97% udziału w ogólnej liczbie głosów.”.