Raport bieżący 16/2023 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022

Data sporządzenia: 2023-06-22

Skrócona nazwa emitenta     

CELON PHARMA S.A. 

Temat Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022

Podstawa prawna     

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:     

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 22 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, iż:

a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. w wysokości 39 277 tys. zł zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów,

b) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 4 595 085,00 zł, przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.

Dywidendą objętych jest 51.056.500 akcji Spółki.

Dzień dywidendy ustalono na 30 czerwca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy na 6 lipca 2023 r.