Raport bieżący 16/2019 – CELON PHARMA SA (16/2019) Informacje na temat toczących się sporów sądowych dotyczących możliwości sprzedaży eksportowej leku Salmex na wybranych rynkach europejskich.

Data sporządzenia: 2019-04-25, 18:18
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., na temat wytaczanych przez spółki Grupy GlaxoSmithKline powództw dotyczących rzekomych naruszeń wspólnotowych znaków towarowych inhalatora, jak również rzekomych czynów nieuczciwej konkurencji zarzucanych partnerom dystrybuującym lek Salmex na wybranych rynkach europejskich, Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. powziął informacje od partnera dystrybucyjnego, spółki Glenmark Arzmeimittel GmbH ("Glenmark"), że decyzjami sądów na terenie Niemiec, spółki z Grupy GlaxoSmithKline uzyskały zabezpieczenie procesowe obejmujące zakaz wprowadzania przez Glenmark Arzmeimittel GmbH do obrotu na terenie: Szwecji, Danii oraz Niemiec różnych wersji inhalatora produktu Salmex, z uwagi na ryzyko naruszenia znaków towarowych dotyczących jego kształtu.

W opinii Spółki powyższe zdarzenie może spowodować czasowe komplikacje w zakresie kontynuacji dystrybucji produktu Spółki na wyżej wymienionych rynkach i mieć wpływ na tempo wzrostu sprzedaży eksportowej leku Salmex w tych krajach w 2019 r. Ograniczenia dotyczą wyłącznie kilku rynków i konkretnych podmiotów odpowiedzialnych posiadających rejestrację leku Salmex (MAH - Marketing Authorisation Holder).

Dodatkowo, Spółka powzięła wiedzę o prowadzonych działaniach prawnych także na rynku Wielkiej Brytanii, niemniej dotyczą one innej formy inhalatora niż jest tam faktycznie wprowadzana, a z uwagi na procedurę Brexit ewentualna jurysdykcja nie będzie miała wpływu na inne rynki europejskie.

Z uwagi na fakt, że ryzyko związane z możliwością niekorzystnego rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych było przez Zarząd Spółki identyfikowane, Spółka przygotowała działania strategiczne mające na celu zniwelowanie istniejących ryzyk prawnych dotyczących możliwości wprowadzania bezpiecznego prawnie inhalatora leku Salmex na wszystkie rynki europejskie. Zarząd Spółki, w porozumieniu i w pełnej współpracy z firmą Glenmark intensywnie wdraża szereg działań, które w opinii Zarządu, umożliwią wznowienie działań sprzedażowych na wyżej wspomnianych rynkach, w ciągu najbliższych miesięcy.

Zarówno Spółka, jak i jej partner dystrybucyjny nie zgadzają się z zarzucanymi im naruszeniami. W ocenie Zarządu działania na rynkach zagranicznych prowadzone są w pełnej zgodzie i z poszanowaniem obowiązujących zasad konkurencyjności, jak również nie naruszyły żadnych praw spółek z Grupy GlaxoSmithKline.

Spółka będzie kontynuować działania prawne mające na celu zapewnienie obrony przed negatywnymi skutkami powództw, ochronę dobrego imienia oraz zabezpieczenie priorytetów biznesowych.

W pozostałych krajach tj.: Wielka Brytania, Holandia, Słowacja, Czechy, Norwegia, Islandia prowadzona jest regularna sprzedaż zgodnie z przyjętymi założeniami. Spółka podtrzymuje również plany wprowadzania leku Salmex na pozostałych rynkach EU. Obecnie finalizuje narodowe etapy rejestracyjne, w ramach pozytywnie rozstrzygniętej w 2018 r. procedury brytyjskiej w: Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Malcie i Finlandii oraz odrębne, narodowe procedury rejestracyjne na rynku hiszpańskim i francuskim. W opinii Zarządu, obecnie wdrażana strategia ograniczania ryzyk prawnych umożliwi efektywną komercjalizację produktu Spółki na dodatkowych rynkach eksportowych.