Raport bieżący 17/2023 K – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. – korekta

Data sporządzenia: 2023-06-27

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. - korekta

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

Treść raportu: 

W związku z otrzymaniem „Protokołu sprostowania oczywistej omyłki w czynności notarialnej” dotyczącego uchwał podętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. („Spółka”) w dniu 22 czerwca 2023 r., w którym skorygowano informację o wynikach głosowania w odniesieniu do jednej z uchwał, Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu skorygowaną informację o uchwałach podjętych na tym Zgromadzeniu (plik: Uchwaly_ZWZ_Celon_Pharma_22.06.2023 skorygowane.pdf).

Zakres korekty dotyczy wyłącznie wyników głosowania uchwały nr 19.

Było:

„Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,

procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,

za przyjęciem uchwały oddano 45.264.330 głosów,

przeciw oddano 556.159 głosów,

wstrzymało się 4.032.424 głosów.”

Jest:

„Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.852.913,

procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 68,3 %,

za przyjęciem uchwały oddano 49.296.754 głosów,

przeciw oddano 556.159 głosów,

wstrzymało się 0 głosów.”

W pozostałym zakresie raport bieżący nr 17/2023 pozostaje bez zmian:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2023 r. oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za rok obrotowy 2022” zatwierdzone uchwałą nr 7 i „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2021.-31.12.2021”, którego zaopiniowanie było przedmiotem uchwały nr 16.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów nie podjęto uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Wszystkie pozostałe uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.