Raport bieżący 17/2023 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Data sporządzenia: 2023-06-22

Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:     

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2023 r. oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za rok obrotowy 2022” zatwierdzone uchwałą nr 7 i „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2021.-31.12.2021”, którego zaopiniowanie było przedmiotem uchwały nr 16.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów nie podjęto uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Wszystkie pozostałe uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.