Raport bieżący 19/2021 – Sprawozdania finansowe Spółki za rok 2020 sporządzone zgodnie z MSSF wraz z danymi porównawczymi za lata 2019 i 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne, godz: 20:45

W związku z zatwierdzeniem w dniu dzisiejszym sprawozdania finansowego Celon Pharma S.A. ("Spółka") sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF"), obejmującego rok zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz zawierającego dane porównawcze za lata zakończone w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r., Zarząd Spółki przekazuje wymienione sprawozdanie do wiadomości publicznej. Ze względu na pierwsze zastosowanie polityk rachunkowości według MSSF w sprawozdaniu prezentowany jest również bilans otwarcia najwcześniejszego okresu, tj. na dzień 1 stycznia 2018 r., który jest jednocześnie datą przejścia na MSSF.

Sprawozdanie zostało sporządzone w wykonaniu uchwały nr 9/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2021 r., w której postanowiono o sporządzeniu dodatkowych sprawozdań finansowych Celon Pharma S.A. zgodnie z MSSF za lata obrotowe 2018-2020, na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego Spółki, w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji Celon Pharma S.A, emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w uchwale nr 4/2021 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przypomina, iż pierwszym okresem, za który roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone dla celów statutowych zgodnie z MSSF jest - zgodnie z postanowieniami ww. uchwały nr 9/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r., natomiast sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 (opublikowane w dniu 31 marca 2021 r.) oraz sprawozdania za okresy wcześniejsze, przygotowywane były zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Efekty przejścia na MSSF dla poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2018 r. i na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, w nocie nr 8.

Raport MSSF