Raport bieżący 21/2023 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Data sporządzenia: 2023-07-25

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia z dnia 25 lipca 2023 r. o  przekroczeniu przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny („Generali OFE”) progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A. w wyniku zakończenia likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego („NNLife OFE”) i przeniesienia jego aktywów do Generali OFE.

Po likwidacji NNLife OFE, Generali OFE posiada łącznie 4 032 424 akcje Spółki, co stanowi 7,90% jej kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 4 032 424 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. do 6,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.