Raport bieżący 22/2023 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. dotyczącego rozwoju klinicznego innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych

Data sporządzenia: 2023-07-25

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu Celon Pharma S.A. dotyczącego rozwoju klinicznego innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca 2023 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych („Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego "Rozwój kliniczny innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych" („Umowa” i „Projekt” odpowiednio) w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych. Informacje dotyczące celu i znaczenia Projektu oraz zakwalifikowania go do dofinansowania, zostały przekazane przez Spółkę raportem bieżącym nr 13/2023 w dniu 13 czerwca 2023 r.

Całkowity koszt kwalifikowalny Projektu wynosi 39,8 mln zł. Na warunkach określonych w Umowie, Agencja przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na przeprowadzenie badań prac rozwojowych, badań przemysłowych i badań podstawowych (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187/1 z dn. 26 czerwca 2014 r. ze zm.) w kwocie nie przekraczającej 19,3 mln zł, co stanowi 48,4% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach. Termin realizacji Projektu to 31 grudnia 2027 r.

Umowa stanowi w szczególności, iż całość praw majątkowych autorskich, prawa pokrewne i prawa zależne do utworów użytych w ramach Projektu, a także prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, będących rezultatem Projektu muszą przysługiwać Beneficjentowi

W Umowie wskazano, iż Beneficjent po uzgodnieniu z Agencją, przyznaje Agencji prawo wykupu licencji niewyłącznej na korzystanie z rezultatów Projektu ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyboru prawa do wykupu licencji przez Agencję, Agencji przysługuje prawo wykupu tej licencji po cenach rynkowych.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Beneficjent jest zobowiązany do opracowania, przeprowadzenia prac i badań oraz komercjalizacji Projektu w terminie 3 lat od zakończenia Projektu, a w przypadku braku komercjalizacji Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości wypłaconego dofinansowania.

Na podstawie aktualnej wiedzy i przeprowadzonej analizy czystości patentowej Spółka nie identyfikuje barier w komercjalizacji produktów rozwijanych w ramach realizowanych projektów.

Podpisanie Umowy zapewnia dofinansowanie realizowanego dotychczas rozwoju klinicznego CPL110 w ramach 2. fazy po roku 2023.