Raport bieżący 23/2023 – Korekta Raportu Okresowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 20 września 2023 r. "Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku" wystąpiła, z przyczyn technicznych, omyłka w prezentacji danych za okres za okres 1.04.-30.06.2022 r. w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w Nocie segmentowej.

Niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za I półrocze 2023 roku, zgodnie z wymogiem § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego zaprezentowano tabele z danymi, które zostały skorygowane.