Raport bieżący 24/2023 – Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji w sprawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Spółki

Data sporządzenia: 22/12/2023, 10:59

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

W nawiązaniu do informacji przekazywanych w raportach okresowych, w tym ostatnio w raporcie okresowym za III kwartał 2023, o planowanym wprowadzeniu w 2024 roku na rynek nowych leków generycznych z obszaru kardiologicznego, z czym wiąże się oczekiwanie Spółki na znaczący wzrost sprzedaży w segmencie generycznym, Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje o powzięciu informacji o decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczącej wydania pozwolenia na dopuszczenie jednego z produktów Spółki, w tej kategorii terapeutycznej, do obrotu.

Jest to element standardowej procedury przewidzianej i wymaganej prawem farmaceutycznym. Decyzja ww. organu nie jest tożsama z uruchomieniem produkcji i sprzedaży produktu, ale stanowi niezbędny element przyszłego wprowadzenia go na rynku polskim.