Raport bieżący 27/2020 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu  rozwoju CPL’36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona w wysokości 8,1 mln.

Data: 5.10.2020, godz.: 21:24

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2020 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu: Ewaluacja kliniczna II fazy oraz weryfikacja czynników predykcyjnych odpowiedzi dla CPL500036 – innowacyjnego inhibitora PDE10 w terapii dyskinez indukowanych L-DOPA w chorobie Parkinsona przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020, został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 17,0 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 8,1 mln zł.

Projekt ma na celu ewaluację kliniczną II fazy i weryfikację czynników predykcyjnych odpowiedzi dla pierwszego w klasie (first-inclass), innowacyjnego, małocząsteczkowego inhibitora PDE10A (CPL500036, zwanego również CPL,36) jako kandydata na lek w terapii dyskinez występujących po długotrwałym podawaniu L-DOPA (dyskinez polewodopowych) w chorobie Parkinsona (PD) wraz z badaniami przedklinicznymi niezbędnymi do wykonania przed III fazą badań klinicznych. Dyskinezy występujące w obrębie choroby Parkinsona i spowodowane podawaniem LDOPA stanowią niezaspokojoną potrzebę ze strony pacjentów i lekarzy, ponieważ dostępne terapie posiadają ograniczoną efektywność i szereg efektów ubocznych uniemożliwiających ich szerokie stosowanie. CPL36 z powodzeniem przeszedł I fazę badań klinicznych, gdzie potwierdzony został jego profil bezpieczeństwa, tolerancji i biodostępności.

Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie.

O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.